hight light : 2018-11-25 1st quarter bulletin KUBK FY. 2074.75 Download 2018-03-18 2nd quarter bulletin KUBK FY. 2074.75 Download 2018-11-19 Invitation for Bids (E-Bidding) Download 2018-11-23 Notice for Public Opening of Financial Proposal Download 2018-12-02 Notice of Intention to Award the Contract Download 2018-12-12 Notice for Public Opening of Financial Proposals_SRR Download 2018-12-31 letter to contract Negotiation and Agreement_SRR Download 2019-01-20 Invitation Bid for the Murrah Milking Buffalo, Breeding Bull, Boer Buck, Does, & Pure Jersey Frozen Sexed Semen Download 2019-01-20 EOI form AOS Download 2019-01-20 Time Add for EOI Download   |  


भुक्तानी का लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण

 सि.नं अपलोड समय विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत