hight light : 2018-11-25 1st quarter bulletin KUBK FY. 2074.75 Download 2018-03-18 2nd quarter bulletin KUBK FY. 2074.75 Download 2018-08-28 Result of latest vacancy announcement KUBK-ISFP (TA team) Download 2018-09-18 बैकल्पिक उमेद्वारको सिफारिस सूचना (Merit list result KUBK-ISFP) Download   |  


भुक्तानी का लागि प्राप्त बिलहरुको सार्वजनिकरण

 सि.नं अपलोड समय विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत